6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 69’uncu maddesi gereğince oluşturulan Uşak ili Orman Yangınları ile Mücadele komisyonunun 27.04.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınmış olan 2023-01 sayılı kararın 9 ve 22’nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 2023/5 sayılı genelgesi gereği ormanlık alanlar ile orman parklarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Valiliğimizce belirlenmiş ve mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan ve bu karar ekinde yer alan orman parkları (mesireyerleri) ve mangal, semaver yakılabilecek tabiat parklarının dışında, ormanlara girişler (Orman İdaresinden İhaleli, tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler, görevliler, arıcılar, çobanlar, Avbis sistemine kayıtlı olup izin verilen günlerde avcılar, ayrıca av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen  av organizasyonları hariç), 01/07/ 2023 tarihinden 31/10/2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.

2. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

3. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklanmıştır.

4. Orman yangınından etkilenmesi muhtemel; tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanların belirlenmesi, riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacaktır.

5. Orman yangınlarına karşı alınacak toplumsal ve bireysel tedbirler hususunda, ilgili birimlerimiz, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve kolluk birimlerince düzenli olarak halk bilgilendirilecektir.

6. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacaktır, Orman alanlarına drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri arttırılacaktır.

7. Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi yangın tehlikesi potansiyellerini arttıran alanların etrafında yanıcı materyallerden arındırılmış yeterli genişlikte yangın şeritleri açılması sağlanacaktır.

8. Turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu sahalara orman arasına yanıcı materyallerden temizlenmiş yangın şeritlerinin açılması sağlanacaktır.

9. Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılması amacıyla araç/ekipman ihtiyacının düzenli olarak gözden geçirilerek eksikleri tamamlanacaktır.

10. Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşların bahse konu tehlike ve riskle ilgili bilgilendirilerek, orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimler en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklarını ivedi olarak tamamlayacaklardır.

11. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbir ivedilikle alınacaktır.

12. Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

13. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekipler Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edecektir.

14. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı’na uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

15. Büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlilerince gerekli tedbirler alınacaktır. 

16. Meskûn mahalleri tehdit etme riski taşıyan yangınlarda meskûn mahallerin boşaltılması ve tahliyesi kolluk kuvvetlerince yapılacaktır.

17. Orman Kanununun 31 ve 32’nci maddeleri kapsamında olan köyler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların, artıkların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

18. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEİAŞ- OEDAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı her türlü tedbir alınacak, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.

19. Bu kararda alınmış olan düzenleme ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan,  zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında; özel hüküm bulunmaması durumunda 5442 sayılı İl İdaresi Yasasının 66. Maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Yasasının 32. Maddesine göre yasal işlem yapılacaktır. 

Eşme'de halk otobüsü saatleri ve güzergahları güncellendi Eşme'de halk otobüsü saatleri ve güzergahları güncellendi

Ayrıca;
a)    Valilikçe belirlenen ve ekli listede yer alan mesire alanları ve tabiat parkları haricinde kalan orman alanlarına girenlere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74 ve 107’nci maddeleri gereğince 1295,00 TL, geceleyenlere aynı Kanunun 76 ve 110’uncu maddeleri gereğince 1.500,00-TL idari para cezası verilecektir.
b)    6831 sayılı Orman Kanununun 76’ncı maddesinin (b) bendi gereğince ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakanlar veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terkedenler, (c) bendi gereğince ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atanlar, (d) bendi gereğince ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31’inci ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakanlar hakkında ayrıca adli işlem uygulanacaktır.
c)    2872 sayılı Çevre Kanunun 20’inci maddesinin (l) bendi gereğince anız yakanlara her dekar için 244,09 TL idari para cezası verilecektir.

Yağış, nispi nem, sıcaklık ve rüzgâr hızı orman yangını tehlikelerine karşı önlem alma ve risk/zararları azaltma çalışmalarını etkilemekte olup, yangına ilk müdahalenin hızlı ve doğru yapılması hayati önem arz etmektedir. Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak amacıyla yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kaymakamlıklar ve orman bölge müdürlüğü koordinasyonunda gerekli tedbirlerin planlanması, alınması, uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi ve bu konuda herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda, Gereğini önemle rica ederim.

Editör: Ali ARASLI