Uşak Milli Emlak Müdürü değişti. Buna göre Salihli Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksun'un Uşak'a ataması gerçekleşti. Bir süredir Uşak İl Milli Emlak Müdürü Vekili olan Ömer Çaydere'nin yerine 5 yıldır Salihli İlçe Milli Emlak Müdürü olan Hüseyin Aksun atandı. 

Hüseyin Aksun'un atama kararı ilgili kurumun resmi kanallarında duyuruldu ve ilçe protokolüyle vedalaşmaya başladı.

Milli Emlak Müdürlüğünün görevleri nedir?

Uşak Belediyesi’nin sık sık eleştiri konusu olan konserleri devam ediyor Uşak Belediyesi’nin sık sık eleştiri konusu olan konserleri devam ediyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüktür. Asli görevi Hazineye ait taşınmazların yönetimini sağlamaktır. 

Kurumun başlıca görevleri arasında: 

-Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak yürütmek.

-Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınınazların satışı, kiraların ası, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak.

-Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak.

gibi konular yer alıyor. 

Editör: Ali ARASLI